4-(4'-(2''-methoxy-4''-hydroxy-3'',6''-dimethylbenzoyloxy)-3',5',6'-trimethyl-2'-methoxybenzoyloxy)-2-methoxy-3,6-dimethylbenzoic acid - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 4-(4'-(2''-methoxy-4''-hydroxy-3'',6''-dimethylbenzoyloxy)-3',5',6'-trimethyl-2'-methoxybenzoyloxy)-2-methoxy-3,6-dimethylbenzoic acidNone.