1-(5-(3,5-dichloro-2-(2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanone - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 1-(5-(3,5-dichloro-2-(2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanoneNone.