3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-8-((bis(2-hydroxyethyl)amino)methyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-8-((bis(2-hydroxyethyl)amino)methyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-oneNone.