3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,5-selenadiazole - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,5-selenadiazoleNone.