cyclo(lysyl-tyrosyl-glycyl-glycyl-phenylalanyl-leucyl) - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical cyclo(lysyl-tyrosyl-glycyl-glycyl-phenylalanyl-leucyl)None.