5-isopropyl-1-((hydroxyethoxy)methyl)-6-(3,5-dimethylphenythio)-2-thiouracil - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 5-isopropyl-1-((hydroxyethoxy)methyl)-6-(3,5-dimethylphenythio)-2-thiouracilNone.