Skip navigation

Chemical 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol

Name 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol
Equivalent Terms 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol hydrochloride | 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol hydrochloride, (+-)-isomer | 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol, (+-)-isomer | 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol, (R)-isomer | 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol, (S)-isomer | M-1 (9042) | M-1 compound
CAS Registry Number 127003-40-1
Structure 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol
Top Interacting
Genes
MeSH® ID C099060
External Links

Top ↑ Ancestors

1. ChemicalsOrganic Chemicals Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Alcohols Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Amino Alcohols Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Propanolamines Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol Has associated genes Has associated diseases
2. ChemicalsOrganic Chemicals Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Alcohols Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Propanols Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Propanolamines Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol Has associated genes Has associated diseases
3. ChemicalsOrganic Chemicals Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Amines Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Amino Alcohols Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Propanolamines Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references 1-(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)phenoxy-3-(dimethylamino)-2-propanol Has associated genes Has associated diseases

Top ↑ Descendants

None.