Skip navigation

Chemical alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)--3,4-dihydro-7-(2-(1H-imidazol-1-yl)ethoxy)-6-methoxy-alpha-((4-methylphenyl)thio)-2-(1H)-isoquinolineheptanenitrile

None.