Skip navigation

Chemical (5-(pyrazol-4-yl)-10,20-bis(p-tolyl)-15-(2-ethoxycarbonylphenyl)porphyrinato)-zinc(II)

None.