1-(4-fluorophenyl)-3-methyl-5-(4-(methylsulfinyl)phenyl)pyrazole - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 1-(4-fluorophenyl)-3-methyl-5-(4-(methylsulfinyl)phenyl)pyrazoleNone.