3beta-(4-chlorophenyl) tropane-2beta-(3-(4'-methylphenyl) isoxazol-5-yl) hydrochloride - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 3beta-(4-chlorophenyl) tropane-2beta-(3-(4'-methylphenyl) isoxazol-5-yl) hydrochlorideNone.