N-((6-(methyloxy)-4'-(trifluoromethyl)-3-biphenylyl)methyl)-1-phenylethanamine - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical N-((6-(methyloxy)-4'-(trifluoromethyl)-3-biphenylyl)methyl)-1-phenylethanamineNone.