2-(4-(((3-ethylheptanoyl)oxy)methyl)phenyl)-5-methoxy-4-oxo-4H-chromen-7-yl 3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 2-(4-(((3-ethylheptanoyl)oxy)methyl)phenyl)-5-methoxy-4-oxo-4H-chromen-7-yl 3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoateNone.