Skip navigation

Chemical 4-beta-D-(glucopyranosyl hydroxymethyl)phenyl 5-O-benzoyl-beta-D-apiofuranosyl(1-2)-beta-D-glucopyranoside

None.