1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5-(4-ethoxyphenyl)-1H-1,2,4-triazole - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5-(4-ethoxyphenyl)-1H-1,2,4-triazoleNone.