5-(2-hydroxyethyl)-3-(4-(4-(4-(5-(2-hydroxyethyl)thiaz-ol-3-ium-3-yl)butyl)phenyl)butyl)-4-methylthiazol-3-ium - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 5-(2-hydroxyethyl)-3-(4-(4-(4-(5-(2-hydroxyethyl)thiaz-ol-3-ium-3-yl)butyl)phenyl)butyl)-4-methylthiazol-3-iumNone.