1-(4-((2-hydroxy-1-phenylethyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydropyrido(4',3'-4,5)thieno(2,3-d)pyrimidin-7-yl)-2-propen-1-one - Exposure Details | CTD
Skip navigation

Chemical 1-(4-((2-hydroxy-1-phenylethyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydropyrido(4',3'-4,5)thieno(2,3-d)pyrimidin-7-yl)-2-propen-1-oneNone.