Skip navigation

Chemical (Z)-1-(2-oxo-3-(1H-pyrrol-2-ylmethylene)-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)-3-phenyl-urea

None.