Skip navigation

Chemical Vinyl Compounds

Name Vinyl Compounds
Equivalent Term Compounds, Vinyl
Definition Compounds containing the vinyl (-C=CH2) functional group.
Top Interacting
Genes
MeSH® ID D014753
External Links

Top ↑ Ancestors

ChemicalsOrganic Chemicals Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Hydrocarbons Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Hydrocarbons, Acyclic Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Alkenes Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references Vinyl Compounds Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references

Top ↑ Descendants

Vinyl Compounds Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references
  1,1-diethoxyethene
  1,1-difluoroethylene
  1-(2-((2-methoxyphenyl)sulfonyl)vinyl)-2-chlorobenzene
  1,2,3-trimethoxy-4-((E)-2-phenylvinyl)benzene
  1-(2'-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-2,4-difluoro-5-(2-iodovinyl)benzene
  1,2-epoxy-4-vinylcyclohexane Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references
  1,3-diamino triazine oligo-(p-phenylenevinylene)
  1,4,7-tris(carboxymethyl)-10-(vinylsulfone)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
  1,4-di-(methacryloyloxymethyl)naphthalene-divinylbenzene copolymer
  1-(4-fluoro-2-(2-nitrovinyl)phenyl)pyrrolidine
  1-cyanovinyl acetate
  1-hexadecyl-3-vinylimidazolium bromide
  1-(hydroxymethyl-4-vinyltetrahydrofuran-2-yl)uracil
  1-phenyl-2-vinylcyclopropane
  1-phenylvinyl phosphate
  (1R,2S)-1-amino- 2-vinylcyclopropanecarboxylic acid
  1-vinyl-8-hydroxy-beta-carboline
  1'-vinylcytidine
  1-vinylthymine
  1'-vinyluridine
  2-(2-(4-(beta-galactopyranosyloxy)-3-methoxyphenyl)vinyl)-3-methylbenzothiazolium toluene-4-sulfonate
  2-(2-(4-(bis(2-(2-aminophenylsulfanyl) ethyl)amino)phenyl)vinyl)-5-methylterephthalonitrile
  (2-(3,4-dihydroxy-2-nitrophenyl)vinyl)phenyl ketone
  2-(4-nitrophenyl)-3-(4-(vinyloxy)phenyl)acrylonitrile
  2-(4-vinyl-(1,2,3)-triazol-1-yl)ethyl-O-mannopyranoside
  2,5-dibromo-1,4-bis(2-(4-diphenylaminophenyl)vinyl)-benzene
  2,5-dicyano-1,4-bis(2-(4-diphenylaminophenyl)vinyl)-benzene
  2,5-diphenyl-1-vinylborolane
  2,7,12-tri(2-thiophenevinyl)-5,5',10,10',15,15'-hexaethyltruxene
  2,7-bis(2-(6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-5,8,11,14,17-pentaoxabenzocyclopentadecen-2-yl)vinyl)-benzo(1,2-d-3,4-d')bisthiazole
  2,7-di(2-thiophenevinyl)-5,5',10,10',15,15'-hexaethyltruxene
  2-amino-6-vinylpurine
  2-bromo-5-(2-bromo-2-nitrovinyl)furan
  2-methoxy-4-vinylphenol
  2-methoxypropene
  2-methyl-3-(2-methyl-2-nitrovinyl)-1H-indole
  2-siloxyvinylallene
  2-vinyl-4,4-dimethyl-5-oxazolone
  2-vinyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine
  2-vinyl-4H-1,3-dithiin
  2-vinylmethylenecyclopropane
  2-vinylquinazolin-4-(3H)-one
  2-vinyl threoninol
  3'-(2-iodovinyl)uridine
  3-(2-methyl-2-nitrovinyl)-2-phenyl-1H-indole
  3-benzyloxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-vinyloxazole
  3-fluorine-piperidine
  3-methyl vinyl aziridine
  3-propyl-2-vinyl-1,2,3,3a,3b,6,7,7a,8,8a-decahydrocyclopenta(a)indene-3,3a,7a,8a-tetraol
  3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-vinyloxazole
  3-vinyl-4H-1,2-dithiin
  3-vinylcyclobutene
  3-vinylpyridine Has associated exposure references
  3-vinyl-quinoxalin-2(1H)-one
  4-(2-(3,5-dimethoxyphenyl)vinyl)pyridine Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references
  4-(2-pyren-1-yl-vinyl) pyridine
  4,4-dimethyl-2-vinylcyclohexene
  4-(4-methylpiperazin-1-yl)-6-phenyl-2-vinylpyrimidine
  4-chlorophenyl-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoate
  4-dimethylamino-6-vinylpyrimidine
  4-methyl-5-vinylthiazole
  (4-nitrophenyl)vinyl ether
  4-vinilyimidazole
  4-vinyl-1-cyclohexene dioxide Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references
  4-vinyl-2,6-dimethoxyphenol Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references
  4-vinylaniline
  4-vinylphenol-1-O-(rhamno-1-6-glucopyranoside)
  4-vinylphenyl boronic acid
  4-vinyl(pyridine-2,6-diyl)bismethylenenitrilo tetrakis-(acetic acid)
  5-(1-(3-(2-cyclopropylvinyl)-4-methoxyphenyl)vinyl)-1,2,3-trimethoxybenzene
  5-(2-bromovinyl)-2,2'-anhydrouridine
  5-acetoxymethyl-2-vinylfuran
  5-hydroxymethyl-2-vinylfuran
  6-(2-(dimethylamino)vinyl)-1,3-dimethyluracil
  6-vinylcoumarin-4-carboxylic acid
  7-amino-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic acid
  8-vinylcatechin
  bis(2-phenethyl)vinylphosphine
  but-2-enedioic acid mono-(2-((4-(4-(2-carboxy-2-cyano-vinyl)-phenylazo)-phenyl)-methyl-amino)-ethyl) ester
  butyl vinyl ether
  calcium sulfate, zinc oxide, vinyl acetate, zinc phosphate root canal filling
  chlorovinylcobalamin
  dichlorovinyl ketone
  diethyl-(3-((2,4-dichlorophenyl)vinyl)-N-(phenylsulfonyl)indol-2-ylmethyl)phosphonate
  diethyl-(3-((4-bromophenyl)vinyl)-N-(phenylsulfonyl)indol-2-ylmethyl)phosphonate
  diethylene glycol vinyl ether
  dimethylvinylsulfonium bromide
  diphenylvinylphosphine
  divinyl benzene
  divinyl chlorophyll a
  Drimarene brilliant blue
  DSH 29
  DST-30 thermoelastoplast
  (E)-1,2-dichlorovinyl phenyl ether
  (E)-2-(3-(2-(7-(diphenylamino)-9,9-diethyl-9H-fluoren-2-yl)vinyl)-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidene) malononitrile
  eta3-diphosphavinylcarbene
  ethoxyvinylborolane
  ethylene glycol monovinyl ether
  ethyl vinyl acetate
  gem-dibromovinyl
  hodgsonox
  hydroxyapatite-ethyl vinyl acetate
  KT-15087
  L-2'-fluorovinyllysine
  methyl-1-(tert-butoxycarbonylamino)-2-vinylcyclopropanecarboxylate
  methyl 5-(2-(5-nitro-2-furyl)vinyl)-2-furoate
  methylphenylvinyl sulfonium
  N-(3-azidopropyl)vinylsulfonamide
  n-butyl vinyl ether
  N-methylvinylamine
  N,N-dimethyl-N-(p-vinylbenyl)-N-(3-sulfopropyl)ammonium
  N-nitroso-N-methylvinylamine
  N-pip-phenylalanine-homophenylalanine-vinyl sulfone phenyl
  N-vinyl benzotriazole
  N-vinylpyridinium
  pentafluorophenyl vinylsulfonate
  phenyl vinyl ether
  poly((2,5-bis(3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl)-para-phenylenevinylene)-alt-para-phenylenevinylene) dibromide
  poly(2,5-bis(3-(N,N-diethylammonium acetate)-1-oxapropyl)-1,4-phenylenevinylene)
  poly(2,5-bis(3-(N,N,N-triethylammonium bromide)-1-oxapropyl)-1,4-phenylenevinylene)
  poly(2-ethoxyethyl vinyl ether)
  poly(2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene)
  poly(2-methoxyethyl vinyl ether)
  poly(4-methyl-5-vinylthiazole)
  poly(4-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide)
  poly(4-vinylpyridine-co-divinylbenzene)
  poly(9,9-bis(6'-(N,N,N-trimethylammonium)hexyl)-fluorenyldivinylene-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole) dibromide)
  poly (chloroethylvinylether-co-vinylbenzoylchloride)
  poly(diethyl vinylphosphonate)
  poly(divinyl-co-N-vinylpyrrolidinone)
  poly(glycidyl propargyl ether-divinyl benzene)
  poly(hydroxyethyl vinyl ether)
  poly(lithium 5-methoxy-2-(4-sulfobutoxy)-1,4-phenylenevinylene)
  poly (methylmethacrylate-co-vinylbenzoylchloride)
  poly(methylvinylidene cyanide)
  poly(N-(3-methyl-1H-indol-1-yl)-2-methacrylamide-co-2-acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid-co-divinylbenzene)
  poly N-(4-bromophenyl)-2-methacrylamide-co-2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-divinylbenzene
  poly(N-isopropylacrylamide-co-N-p-vinylbenzyl-O-galactopyranosyl-(1-4)-gluconamide)
  poly(N-methyl-2-vinyl pyridinium iodide)-b-poly(ethylene oxide)
  poly-(N-p-vinylbenzyl-O-galactopyranosyl-(1-4)-gluconamide)
  poly(N-vinylcaprolactam-co-acetoacetoxyethyl methacrylate-co-vinylimidazole)
  poly(p-methylstyrene-co-1,2-bis(p-vinylphenyl)ethane)
  poly(styrene-co-(lauryl methacrylate)-co-(divinylbenzene))
  poly((trimethylsilyl-4-methylstyrene)-co- bis(4-vinylbenzyl)dimethylsilane)
  poly(vinylanthraquinone)
  poly(vinyl formamide-co-vinyl amine)
  poly(vinylidenefluoride-trifluoroethylene)
  poly(vinylpyrrolidone-co-dimethyl maleic anhydride)
  poly(vinylpyrrolidone-co-vinyl-acetate)
View node Polyvinyls Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references
  propyl vinyl ether
  pseudo-para-divinyl(2.2)paracyclophane
  PVBM-b-PS-b-PVBFP copolymer
  styryldivinyl benzene
  tetrakis(4-vinylbenzyl)silane
  tetrathiafulvalene vinylogue
  trans-2-(2-nitrovinyl)furan Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references
  trans-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-(11S,12S)-11,12-dicarboxylic acid bis-4-vinylphenylamide monomer
  trans-N-vinylformamide
  triacetoxyvinylsilane
  trichlorovinylsilane
  trimethoxyvinylsilane
  trivinyl(3-chloropropyl)silane
  trivinyl(3-hydroxypropyl)silane
  trivinyl(3-iodopropyl)silane
  VinaSoft
  vinyl-1,8-naphthyridine
  vinyl acetate Has associated diseases
  vinylboronate ester
  vinyl bromide Has associated genes Has associated diseases
  vinyl butyrate
  vinylcarbene
View node Vinyl Chloride Has associated genes Has associated diseases Has associated phenotype references Has associated exposure references
  vinyl decanoate
  vinyldiazolactone
  vinyldichlorosilane
  vinyl ether Has associated diseases
  vinylferrocene
  vinyl fluoride Has associated genes Has associated diseases
  vinylindene
  vinyl iodide
  vinyl lead
  vinyloxypropionitrile
  vinyl phosphate
  vinylphosphonic acid
  vinyl polysiloxane polymer
  vinyl selenol
  vinylsilane
  vinyl silyl bromide
  vinyl tellurol
  vinyl triflate
  vinyl trifluoroacetate
  Z-phenylvinylacetylene